Ανακοινώσεις - Ακαδημαϊκα & λοιπά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» που οργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στο ακαδημαϊκό έτος 2019-20 γίνονται δεκτές από 26-08-2019 έως και 13-09-2019.

Θέσεις: Θα γίνουν δεκτοί είκοσι (20) φοιτητές/τριες κατ' ανώτατο όριο.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη Νοσηλευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 13-09-2019, τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφιότητας https://drive.google.com/file/d/1K2l8ywzr2LaJxPP5BwjqoQ90LCkHQsxN/view?usp=sharing – πρέπει να κάνετε download την αίτηση και να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να την ανοίξετε με το AdobeAcrobat (pdf) για να τη συμπληρώσετε.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV).

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Π.Μ.Σ. η οποία αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2019].

4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού).

5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

6. Υποστηρικτικό υπόμνημα: οι υποψήφιοι χρειάζεται να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν υποστηρικτικό υπόμνημα που θα αναφέρον με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους αιτούνται να συμμετάσχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. και πως θα τους είναι χρήσιμο το ΠΜΣ στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

7. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή του.

Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής

Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο αιτήσεις που διαθέτουν πληρότητα στοιχείων και δικαιολογητικών. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται, δίχως περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων, καθώς και οι αιτήσεις των οποίων οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου στο Δ.Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις που συνοδεύονται από πλήρη φάκελο απαιτούμενων δικαιολογητικών θα αξιολογούνται περαιτέρω με βάση Α) Ακαδημαϊκά/ ερευνητικά κριτήρια, Β) Επαγγελματικά και Γ) Συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια και μοριοδότηση:


Κριτήρια
Μόρια Παράδειγμα
Βαθμός συναφούς Πτυχίου (Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου) Πολλαπλασιάζεται ο βαθμός Πτυχίου με το 2 για να εξαχθούν τα μόρια Βαθμός Πτυχίο 8.4 x 2= 16.8
Υποψήφιοι που έχουν και δεύτερο πτυχίο από Σχολή Υγείας ή ΣΕΥΠ 2
Υποψήφιοι που έχουν άλλο συναφές μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο 4
Υποψήφιοι που έχουν συναφή εργασιακή εμπειρία Θα απονέμονται 0.1 μόριο για κάθε μήνα εργασίας με το μέγιστο των 5 μόρια Εργαζόμενος με 12 μήνες εργασίας x 0.1 = 1.2 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα 10 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 7 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα 6 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 4 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα 4 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 3 μόρια. Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια
Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια. Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 1 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 0.5 μόρια
Ξένη γλώσσα - Αγγλικά επίπεδο C2 12
Ξένη γλώσσα - Αγγλικά επίπεδο B2

6

* (αγγλικά σε επίπεδο B2 είναι σύμφωνα με το υπ. αριθ.: 2508/2017 ΦΕΚ το ελάχιστο απαιτούμενο για την αποδοχή στο ΜΠΣ, δίχως αυτό δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΜΠΣ)

Γνώση Υπολογιστών 1
Προσωπική συνέντευξη

Ακολουθεί την αξιολόγηση του φακέλου

Σημείωση Α: Από το σύνολο των αιτούντων ο μέγιστος αριθμός που θα προσκληθεί για συνέντευξη είναι 30, δηλαδή οι 30 πρώτοι στην κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση.

Σημείωση Β: Το μέγιστο αριθμό μορίων που μπορεί η συνέντευξη να επιτύχει είναι 15

Σημείωση Γ: Η συνέντευξη θα βασιστεί στη συλλογιστική που παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο - Οδηγό για τη Διεξαγωγή της Δομημένης Συνέντευξης του Υπουργείου Διοίκησης και Ανασυγκρότησης http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/87_17_all.pdf

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα καταχωρούνται (αναρτώνται) ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzauXNzrgIEvaVJ2SkUrovytxGZUybrJ5nWO47eCEY5DQCOVhw/exec 

Όσοι επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα πρωτότυπα έγγραφα προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή με τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Στην Ηλεκτρονική διεύθυνση (http://nursing-msc.ioa.teiep.gr)" υπάρχει σχετικό video που μπορείτε να συμβουλευτείτε για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης σας και των δικαιολογητικών σας.

Προσωπική συνέντευξη

Θα πραγματοποιηθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ στις 01/10/2019 στις 09:00πμ στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επισκέπτες

Today6
Total210733
1
Online

     

Φορείς

Επικοινωνία

+30 2651007838
+30 26510-50733 (FAX)
 

ΠMΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας
          Τμήμα Ιατρικής
          Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
          45110, Ιώαννινα
 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.